سامانه ثبت نام وبینار ها

وبینار ها

5,000,000

‎آناتومی و تمرینات تخصصی هایپرتروفی عضلات سرینی

‎وبینار طراحی تمرین و برنامه نویسی

‎آناتومی و تمرینات تخصصی عضلات شکم و پهلو

350

حرکات اصلاحی در پیشگیری از آسیبهای ورزشی