دوره های مربیگری بدنسازی تخصصی

4 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی فوتبال

4 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی ژیمناستیک

4 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی والیبال

2 میلیون تومان

دوره بین المللی مربی بدنساز ورزش های رزمی

4 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی بسکتبال

4 میلیون تومان

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی فوتسال

4 میلیون تومان

دوره بین المللی مربیگری بدنسازی تنیس