وبینار های پزشکی ورزشی

ا میلیون تومان

ریکاوری ورزشی بر اساس رهاسازی مایوفاشیا

ا میلیون تومان

پیشگیری و توانبخشی آسیب های ورزشی

ا میلیون تومان

ارزیابی تخصصی در حرکات اصلاحی (ستون فقرات)

ا میلیون تومان

حرکات اصلاحی با رویکرد آکادمی طب ورزش آمریکا (NASM)