دوره های فیتنس ملی آلمان

240 یورو

مربی فیتنس C لایسنس آلمانی

240 یورو

مربی فیتنس B لایسنس آلمانی

680 یورو

مربی فیتنس A لایسنس آلمانی

480 یورو

لایسنس مدیریت اماکن ورزشی آلمانی

320 یورو

پرسنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

فانکشنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

مشاوره تغذیه آلمانی

480 یورو

مربيگری آمادگی جسمانی آلمانی